Conform Legeii 32/1994 cu modificările şi completările ulterioare sponsorizarea este „activitatea care se desfășoară pe baza unui contract încheiat între sponsor și beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare și a bunurilor materiale care se acordă ca sprijin, precum și asupra duratei sponsorizării”.

Sponsor

Orice persoană fizică sau juridică ce isi desfașoară activiatea pe teritoriul României poate fi sponsor.

In cazul pesoanelor juridice ea poate fi dedusă din impozitul pe profit sau impozitul specific si din impozitul pe venit al microintreprinderilor.

Sponsorizarea este deductibilă din impozit în limita unei valori, conform Codului Fiscal, trebuie acordată unor entitați înscrise în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prin depunerea ONLINE și trebuie declarată.

Valoarea cheltuielilor deductibile cu sponsorizarea din impozitul pe profit datorat este valoarea cea mai mica, între 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat. Dacă nivelul este depășit se reportează în următorii 7 ani consecutivi.

Valoarea cheltuielilor deductibile din impozitul pe veniturile micronîntreprinderilor este de maxim 20% din impozitul pentru trimestrul în care sunt înregistrate. Dacă nivelul este depășit se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive, în ordinea înregistrării acestora.

Declararea cheltuielilor  cu sponsorizarea se face prin depunerea ONLINE a formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private” până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor; până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul organizaţiilor nonprofit şi contribuabililor care obţin venituri din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură și până la data de 25 martie inclusiv a anului următor în cazul persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit care aplică sistemul trimestrial sau anual cu plăţi anticipate.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii, activități independente / activități agricole impuse pe bază de normă de venit, activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit pot redirecționa până la 3,5 % din impozitul anual datorat prin completarea formularului 230 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/230_OPANAF_147_2020.pdf.

Persoanele ce realizează venituri din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor și ai obligația depunerii Declarației Unice pot redureționa 3,5% din impozitul datorat pentru anul 2019 prin completarea Declarației Unice 2020, punctul I.6 cu datele beneficiarului.

Beneficiar

Beneficiar al sponsorizarii poate fi orice persoană juridică nonprofit cu sediul în România, care desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, științific, religios, sportiv sau care este destinată protecției drepturilor omului și educației civice ori calității mediului înconjurător și orice persoană fizică, având domiciliul în România sau aparținând spiritualității românești, a cărei activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, științific, religios, sportiv sau care este destinată protecției drepturilor omului și educației civice ori calității mediului înconjurător este recunoscută de către o persoană juridică nonprofit, constituită legal în țară sau în străinătate, cu activitate susținută în domeniul pentru care oferă recomandarea.

Entitatea beneficiară are obligaţia înscrierii în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prin depunerea ONLINE a cererii – fomular 163, la care se ataşează certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal local în a cărui evidenţă entitatea este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe.

Obiectul sponsorizării

Sponsorizarea se poate face sub formă de bani sau bunuri. În cazul bunurilor, valoarea sposorizării este dată de pretul de vanzare al sponsorului, exclusiv T.V.A., in cazul in care bunurile sunt produse de catre acesta, sau pretul de cumparare de pe piata, exclusiv T.V.A., in cazul in care bunurile sunt achizitionate in scopul sponsorizarii, fapt dovedit pe baza facturii sau a chitantei fiscale de cumparare și valoarea in vama pentru bunurile materiale primite din strainatate cu titlu de sponsorizare, stabilita conform prevederilor legale.

Sponsorizarea în 2020
5 (100%) 1 vote